Vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành công trình môi trường KCN Phú Mỹ 3