Nam Khang

Nam Khang

Công ty Cổ phần Tư vấn NAM KHANG có tên bằng tiếng nước ngoài là NAM KHANG Consulting Joint Stock Company, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0305500247 ngày 20 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 04 tháng 02 năm 2021.

Đạt chứng nhận ISO 9001:2015 số 2202110075 ngày 13 tháng 07 năm 2021.

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1145 theo Giấy chứng nhận số 57/GCN-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2023.

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất số 181/GP-BTNMT ngày 07/06/2023 (Gia hạn lần 2).

Năng lực hoạt động Khảo sát địa chất công trình: Hạng I – Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-0007792 ngày 05 tháng 09 năm 2019.

Năng lực hoạt động Khảo sát địa hình công trình: Hạng I - Bộ Xây dựng cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-0007792 ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Năng lực hoạt động Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ và Thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ: Hạng III - Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HCM-0007792 ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Năng lực hoạt động Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông: Hạng III - Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HCM-0007792 ngày 21 tháng 09 năm 2020.

Đăng ký trên website của Bộ Xây Dựng về việc công bố năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình tại website   http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/,  ngày 23/12/2015, số thứ tự 1975.

Đăng ký trên mạng Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 01/8/2016