Tư vấn Điều tra, thăm dò, khai thác, Quy hoạch tài nguyên nước và khoáng sản