Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng nước mặt (100,000m3/NgĐ)