Điều tra, khảo sát, đánh giá Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang