Lập báo cáo ĐTM Mỏ đá xây dựng Tân Cang 5, Thiện Tân 2, Thạnh Phú 1, Soklu, Đồi Chùa…