Dự án Xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Hậu, công suất 100,000m3/ ngày đêm