Lập báo cáo ĐTM: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Long Thành