Thí nghiệm vật liệu phục vụ công trình Đường ĐCD.01, ĐCD.09, ĐCD.08