Thí nghiệm nén tĩnh Văn phòng Bộ tài nguyên và Môi trường phía Nam