Lắp đặt và quan trắc nền đất yếu cho gói thầu CW1C