Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động mực nước và lưu lượng nhà máy cấp nước Long Khánh