Khảo sát địa chất dự án xây dựng đường liên vùng ở huyện Điện Khánh