Tư vấn điều tra, quy hoạch, thăm dò khai thác tài nguyên nước và khoáng sản


Tư vấn điều tra, quy hoạch, thăm dò khai thác tài nguyên nước và khoáng sản

Tư vấn điều tra, quy hoạch, thăm dò khai thác tài nguyên nước và khoáng sản

Tư vấn điều tra, quy hoạch, thăm dò khai thác tài nguyên nước và khoáng sản


Việt Nam English

Tư vấn điều tra, quy hoạch, thăm dò khai thác tài nguyên nước và khoáng sản
Thi công các hạng mục thăm dò của Đề án thăm dò nước dưới đất tại KCN Phước Đông và lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, xin giấy phép khai thác

Thi công các hạng mục thăm dò của Đề án thăm dò nước dưới đất tại KCN Phước Đông và lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, xin giấy phép khai thác

Thi công các hạng mục thăm dò của Đề án thăm dò nước dưới đất tại KCN Phước Đông và lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, xin giấy phép khai thác
Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và xin giấy phép khai thác NDĐ với cs trình cấp nước 3.000m3/ngđ – Cần Thơ

Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và xin giấy phép khai thác NDĐ với cs trình cấp nước 3.000m3/ngđ – Cần Thơ

Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất và xin giấy phép khai thác NDĐ với cs trình cấp nước 3.000m3/ngđ – Cần Thơ