CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


Việt Nam English

Lập ĐA xin GPTD, lập báo cáo đánh giá trữ lượng, điều chỉnh TKCS-DAĐT, lập và trình duyệt DACTPHMT Mỏ cát xây dựng Trị An 1 và Trị An 2.