CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

Việt Nam English
Lập ĐA xin GPTD, lập báo cáo đánh giá trữ lượng, điều chỉnh TKCS-DAĐT, lập và trình duyệt DACTPHMT Mỏ cát xây dựng Trị An 1 và Trị An 2.