CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG


Việt Nam English

Cung cấp thiết bị quan trắc, lắp đặt và quan trắc cho gói thầu CW2A và CW2B thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông .