CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NAM KHANG

Việt Nam English
Cung cấp, lắp đặt và thực hiện công tác quan trắc áp lực nước lỗ rỗng và quan trắc chuyển vị ngang Cầu Cao Lãnh và 200m đường dẫn hai bên đầu cầu