Dự án


Dự án

Dự án

Dự án


Việt Nam English

Dự án
THI CÔNG XỬ LÝ NỀN MÓNG

THI CÔNG XỬ LÝ NỀN MÓNG

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bấc thấm, và phương pháp hút chân không
Cung cấp, lắp đặt và thực hiện công tác quan trắc áp lực nước lỗ rỗng và quan  trắc chuyển vị ngang Cầu Cao Lãnh và 200m đường dẫn hai bên đầu cầu

Cung cấp, lắp đặt và thực hiện công tác quan trắc áp lực nước lỗ rỗng và quan trắc chuyển vị ngang Cầu Cao Lãnh và 200m đường dẫn hai bên đầu cầu

Cung cấp, lắp đặt và thực hiện công tác quan trắc áp lực nước lỗ rỗng và quan trắc chuyển vị ngang Cầu Cao Lãnh và 200m đường dẫn hai bên đầu cầu
Thi công các hạng mục thăm dò của Đề án thăm dò nước dưới đất tại KCN Phước Đông và lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, xin giấy phép khai thác

Thi công các hạng mục thăm dò của Đề án thăm dò nước dưới đất tại KCN Phước Đông và lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, xin giấy phép khai thác

Thi công các hạng mục thăm dò của Đề án thăm dò nước dưới đất tại KCN Phước Đông và lập báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, xin giấy phép khai thác